Asystent i Opiekun – Nowy zawód i nowe wyzwanie

Projekt „Asystent i Opiekun – Nowy zawód i nowe wyzwanie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usługi pośrednictwa pracy.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu zaprasza: instytucje, placówki, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym /starszym /zależnym do współpracy w kwestii:

 • przedstawienia ofert pracy

w zawodach:

 1. Asystent/Asystentka Osoby Niepełnosprawnej
 2. Opiekuna/Opiekunka Osoby Niepełnosprawnej

Aby zgłosić zapotrzebowanie na pracowników w w/w zawodach można:

 • Pobrać formularz zgłoszenia z naszej strony, uzupełnić go, a następnie przesłać pocztą/faksem na numer 77/4003301 lub na adres e-mail: poś rednictwo_wzdz@op.pl lub kursy@wzdz.opole.pl
 • Zgłosić wolne miejsce pracy osobiście lub telefonicznie
 • Zgłoszenie miejsca pracy powinno zawierać następujące dane:
  • pełna nazwa pracodawcy (zgodna z zaświadczeniem GUS),
  • dane teleadresowe pracodawcy,
  • REGON, EKD (zamieszczone w zaświadczeniu GUS), NIP,
  • nazwa stanowiska i wymagania w stosunku do kandydatów do pracy,
  • wnioskowana liczba kandydatów
  • sposób kontaktu kandydatów z pracodawcą,
  • charakterystyka i miejsce wykonywanej pracy,
  • proponowane wynagrodzenie, zmianowość, data zatrudnienia.

Oferty nie możemy przyjąć, jeżeli pracodawca:

 • Zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • W okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

Państwa oferta zostanie przedstawiona Uczestnikom projektu z uwzględnieniem jej charakteru tj. oferta otwarta i oferta zamknięta. Jeśli ma ona charakter otwarty zostaną z nią zapoznani wszyscy Uczestnicy. Natomiast, jeśli jest ofertą zamkniętą Projektodawca przedstawi ją wybranym osobom spełniającym stawiane przez Państwa wymagania.

Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Małopolska 18; bud. H pok. 4,9,25-26
45-301 Opole,
tel. 77/400 33 10 lub 77/4003314, kom. 796 564 190
e-mail: posrednictwo_wzdz@op.pl, kursy@wzdz.opole.pl

Niniejszym uprzejmie informujemy, iż na Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 01.02.2011 r. dotyczące wyboru Wykonawcy dla celów przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka angielskiego dla Asystentek/Asystentów i Opiekunek/Opiekunów Osoby Niepełnosprawnej wpłynęła jedna oferta od:

 • Firma szkoleniowa ESB, Śnieżek Joanna;
  Niemodlińska 19/20;
  45-741 Opole;

Jednocześnie informujemy, iż: Firma szkoleniowa ESB Śnieżek Joanna, Niemodlińska 19/20, 45-741 Opole; została wybrana jako Wykonawca zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka angielskiego dla Asystentek/Asystentów i Opiekunek/Opiekunów Osoby Niepełnosprawnej.
pełna treść protokołu – pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczące wyboru Wykonawcy dla celów przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka angielskiego dla Asystentek/Asystentów i Opiekunek/Opiekunów Osoby Niepełnosprawnej. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 11 luty 2011 r., do godz. 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 45-301 Opole, ul. Małopolska 18 w sekretariacie (I piętro).

Termin wykonania zamówienia:
Termin przeprowadzenia szkoleń w okresie od 21.02.2011 r. do 18.03.2011 r. (wg załączonego harmonogramu)
szczegóły w załączniku – pobierz plik

Załącznikami do oferty są:

 1. Zaparafowany harmonogram zajęć
 2. Lista lektorów/ trenerów ze wskazanym wykształceniem oraz kwalifikacjami do prowadzenia zajęć językowych / treningu pamięci
 3. Formularz oferty

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia przyuczające do zawodu:

 • Asystent/ka Osoby Niepełnosprawnej
 • Opiekun/ka Osoby Niepełnosprawnej

realizowane w ramach Projektu p.n.: „Asystent i Opiekun – Nowy zawód i nowe wyzwanie„. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) po 45 roku życia zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji form wsparcia dla Uczestników:
15.10.2010r. –31.08.2011r.

Działania/formy wsparcia w projekcie:

1. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania: Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Warsztaty i spotkania z doradcą zawodowym pozwolą opracować indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego. (8 godz. /1 osobę)

2. Szkolenie zawodowe- Asystent Osoby Niepełnosprawnej.
Zajęcia teoretyczne (100 godz.) i praktyczne (80godz.);
Razem: 180 godz./1 osobę.
Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej jest posiadanie przez Uczestnika min. wykształcenia średniego.

3. Szkolenie zawodowe – Opiekun Osoby Niepełnosprawnej.
Zajęcia teoretyczne(95godz.) i praktyczne(120 godz.)
Razem ilość godzin szkolenia: 215/1 osobę.
Zajęcia głównie w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, warsztatów, konsultacji – z aktywnym udziałem uczestników.

4. Szkolenie językowe – język angielski na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym dla wszystkich Uczestników projektu z uwzględnieniem zwrotów i słownictwa używanego w opiece medycznej. Zajęcia odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Ilość godzin szkolenia: 60/1 osobę.

5. Szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera – dla grupy Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Zakres szkolenia: pakiet MS OFFICE oraz obsługa urządzeń peryferyjnych.
Zajęcia odbywać się będą w 10 osobowych grupach.
Ilość godzin szkolenia -35 /1 osobę

6. Staże zawodowe
Zapewnienie 3 miesięcznych płatnych staży (dla 10 osób w grupie Asystentów Osób Niepełnosprawnych oraz dla 10 osób w grupie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy będą odbywać staże w placówkach opiekuńczych i leczniczych, fundacjach i stowarzyszeniach pomagających osobom niepełnosprawnym.
Ponadto zapewniamy materiały szkoleniowe , zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie (w tym do celów sanitarno-epidemiologicznych), usługi pośrednictwa pracy oraz wsparcie psychologiczne.

Regulamin odbywania stażu w ramach projektu „Asystent i Opiekun – Nowy zawód i nowe wyzwanie” – pobierz plik

Materiały do pobrania:

 1. Deklaracja udziału w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 4. Oświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną
 5. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej
 6. Oświadcz uczestnika projektu o nr konta bank
 7. Oświadczenie uczestników projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Małopolska 18, bud. H pok. 4, 9, 25-26;
45-301 Opole,
tel. 77/400 33 17; kom. 607 601 637
e-mail: wojtal.wzdzopole_aon@op.pl; kursy@wzdz.opole.pl
Kontakt: osobisty, telefoniczny lub e-mail.

(Visited 92 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...