Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr rej. CDN-DKN-322/VI/8/13

Dodano: 30.10.2013 r.

 

Niniejszym Zamawiający –Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu – beneficjent projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

 

Zamawiający w dniu 4 października 2013 r. wszczął postępowanie nr CDN-DKN-322/VI/1/13 na organizację i przeprowadzenie kursu efektywnej nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach, zakupu materiałów dydaktycznych- kompletów dla uczestników kursu efektywnej nauki oraz zakupu zestawów do kursu efektywnej nauki.

Jednakże w dniu 21 października 2013 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta- Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz z Warszawy reprezentująca konsorcjum Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz i Akademia Nauki Sp. z o. o.niespełniająca wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.  Wobec powyższego oferta została odrzucona z uwagi na brak dokumentów określonych w pkt. IV zaproszenia do złożenia oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty nr rej. CDN-DKN-322/V/13/13

Dodano: 16.10.2013 r.

Niniejszym Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr CDN-DKN-322/V/1/13 w sprawie wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie 4- dniowej wycieczki edukacyjnej do: Planetarium w Chorzowie, Krakowa i okolic Krakowa, której celem jest zniwelowanie utrudnionego dostępu uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach do korzystania z dóbr kultury i ośrodków naukowych wybrano ofertę złożoną przez:

P.U.H. „TUR-BUD” Sp. z o.o.
z siedzibą: Rynek 15b/1, 45-015 OPOLE,
z uwagi na to, że uzyskała 100 punktów.