Kursy energetyczne G1,G2,G3

Szkolenia przedegzaminacyjne dla osób chcących uzyskać: •uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych •uprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych •uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ: •Czas trwania szkoleń: 5 godzin (plus egzamin bezpośrednio po szkoleniu) •Cena szkolenia: 385,00 zł brutto (cena obejmuje koszt szkolenia 200,00 zł + egzamin kwalifikacyjny 185,00 zł) •W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny. •W cenie materiały szkoleniowe, zajęcia wykładowe, uzyskanie uprawnień •Dla osób fizycznych(prywatnych) nie prowadzących działalności gospodarczej cena zwiększona o kwotę podatku VAT-23%. •Kurs dla początkujących obejmuje zajęcia rozszerzone-dopłata 120,00 zł brutto •Szkolenia odbywają się w naszych Ośrodkach Kształcenia Zawodowego w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie Koźlu lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. •Zgłoszenia i zapisy :  OKZ w Opolu-774003310/312/314 ; 607601637;e-mail: kursy@wzdz.opole.pl  OKZ w Brzegu-774163263;509241372;e-mail: okzbrzeg@wzdz.opole.pl  OKZ w Kędzierzynie Koźlu-tel. 7748340 91;e-mail: okzkedzierzyn@wzdz.opole.pl Informacje dodatkowe: •Szkolenia przeznaczone są dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów, obsługujących urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego oraz innych grup zawodowych •Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy, zatrudniającego te osoby. •Urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji, których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dzielą się na trzy grupy oraz kategorie E (eksploatacja) i D (dozór). •Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, natomiast stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. •Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) Zapisz się na kurs!

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr rej. CDN-DKN-322/VI/8/13

Dodano: 30.10.2013 r.

 

Niniejszym Zamawiający –Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu – beneficjent projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

 

Zamawiający w dniu 4 października 2013 r. wszczął postępowanie nr CDN-DKN-322/VI/1/13 na organizację i przeprowadzenie kursu efektywnej nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach, zakupu materiałów dydaktycznych- kompletów dla uczestników kursu efektywnej nauki oraz zakupu zestawów do kursu efektywnej nauki.

Jednakże w dniu 21 października 2013 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta- Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz z Warszawy reprezentująca konsorcjum Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz i Akademia Nauki Sp. z o. o.niespełniająca wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.  Wobec powyższego oferta została odrzucona z uwagi na brak dokumentów określonych w pkt. IV zaproszenia do złożenia oferty.