Zawiadomienie o wyborze oferty nr rej. CDN-DKN-322/V/13/13

Dodano: 16.10.2013 r.

Niniejszym Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr CDN-DKN-322/V/1/13 w sprawie wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie 4- dniowej wycieczki edukacyjnej do: Planetarium w Chorzowie, Krakowa i okolic Krakowa, której celem jest zniwelowanie utrudnionego dostępu uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach do korzystania z dóbr kultury i ośrodków naukowych wybrano ofertę złożoną przez:

P.U.H. „TUR-BUD” Sp. z o.o.
z siedzibą: Rynek 15b/1, 45-015 OPOLE,
z uwagi na to, że uzyskała 100 punktów.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty nr rej. CDN-DKN-322/IV/10/13

Dodano: 15.10.2013 r.

Niniejszym Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr CDN-DKN-322/IV/1/13 w sprawie wyłonienia Wykonawcy na dostawę wyspecyfikowanych materiałów, to jest sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego i sprzętu projekcyjnego wybrano ofertę złożoną przez:

ARTIM sp. z o. o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
z uwagi na to, że uzyskała 100 punktów.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr rej. CDN – DKN-322/VI/1/13

Dodano: 04.10.2013 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie usługi:

 

 1. Zorganizowania i przeprowadzenia kursu efektywnej nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach.
 2. Zakupu materiałów dydaktycznych – kompletów dla uczestników kursu efektywnej nauki.
 3. Zakupu zestawów do kursu efektywnej nauki.

Szczegółowe informacje o zaproszeniu ofertowym znajdują się w załączniku -> pobierz zaproszenie

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr rej. CDN – DKN-322/V/1/13

Dodano: 25.09.2013 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej II  stopnia – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie usługi:

 1. Organizacji i przeprowadzenia 4- dniowej wycieczki edukacyjnej do: Planetarium w Chorzowie, Krakowa i okolic Krakowa,której celem jest zniwelowanie utrudnionego dostępu uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach do korzystania z dóbr kultury i ośrodków naukowych.

Szczegółowe informacje o zaproszeniu ofertowym znajdują się w załączniku -> pobierz zaproszenie

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr rej. CDN – DKN-322/IV/1/13

Dodano: 17.09.2013 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI WND-POKL.09.01.02-16-057/12-00 „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównawanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” w sprawie dostawy:

 1. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych,
 2. zautomatyzowanego sprzętu biurowego
 3. sprzętu projekcyjnego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • 30213100-6 – komputery przenośne,
 • 30213200-7 – komputer tablet,
 • 30232100-5 – drukarki i plotery,
 • 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,
 • 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 • 38652100-1 – projektory,
 • 38653400-1 – ekrany projekcyjne,
 • 38651600-9 – kamery cyfrowe,
 • 38651000-3 – aparaty fotograficzne,
 • 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
 • 39132100-7 – szafy na akta.

Szczegółowe informacje o zaproszeniu ofertowym znajdują się w załączniku -> pobierz zaproszenie

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr rej. CDN-DKN-322/II/1/13

Dodano: 09.09.2013 r.

Niniejszym Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu realizujący projekt Nr POKL.09.01.02-16-057/12-00 „DZIECIĘCA KARUZELA NAUKOWA – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” reprezentowany przez Ryszarda Dziubandowskiego – Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu informuje o unieważnieniu postępowania o sygnaturze CDN-DKN-322/II/1/13 o udzielenie zlecenia w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego i sprzętu projekcyjnego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z uwagi na brak ofert złożonych w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie tj. do 9 września 2013 r. godz. 13.15.

Uzasadnienie

Zamawiający w dniu 9 sierpnia 2013 r. wszczął przedmiotowe postępowanie wyznaczając termin składania ofert na 2 września 2013 r. godz. 13.00. Jednakże w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego nie złożono żadnej oferty, co jest istotną przyczyną unieważnienia.

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr rej. CDN – DKN-322/II/1/13

Dodano: 09.08.2013 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI WND-POKL.09.01.02-16-057/12-00 „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównawanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” w sprawie dostawy:

 1. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych,
 2. zautomatyzowanego sprzętu biurowego
 3. sprzętu projekcyjnego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • 30213100-6 – komputery przenośne,
 • 30213200-7 – komputer tablet,
 • 30232100-5 – drukarki i plotery,
 • 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,
 • 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 • 38652100-1 – projektory,
 • 38653400-1 – ekrany projekcyjne,
 • 38651600-9 – kamery cyfrowe,
 • 38651000-3 – aparaty fotograficzne,
 • 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
 • 39132100-7 – szafy na akta.

Szczegółowe informacje o zaproszeniu ofertowym znajdują się w załączniku -> pobierz zaproszenie

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr rej. CDN-DKN-322/I/13

Dodano: 09.08.2013 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji nr KSI WND-POKL.09.01.02-16-057/12-00 „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego i sprzętu projekcyjnego – oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

 1. 30213100-6 – komputery przenośne,
 2. 30213200-7 – komputer tablet,
 3. 30232100-5 – drukarki i plotery,
 4. 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,
 5. 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 6. 38652100-1 – projektory,
 7. 38653400-1 – ekrany projekcyjne,
 8. 38651600-9 – kamery cyfrowe,
 9. 38651000-3 – aparaty fotograficzne,
 10. 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
 11. 39132100-7 – szafy na akta,

zostało unieważnione – z powodu błędów w treści przekazanego Oferentom Zaproszenia do złożenia oferty, dotyczących niejednoznaczności zapisów w specyfikacji technicznej zapotrzebowanych artykułów. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie – pobierz plik.

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr rej. CDN – DKN-322/I/1/13

Dodano: 26.07.2013 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI WND-POKL.09.01.02-16-057/12-00 „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach” w sprawie dostawy:

 1. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych,
 2. zautomatyzowanego sprzętu biurowego
 3. sprzętu projekcyjnego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • 30213100-6 – komputery przenośne,
 • 30213200-7 – komputer tablet,
 • 30232100-5 – drukarki i plotery,
 • 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,
 • 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 • 38652100-1 – projektory,
 • 38653400-1 – ekrany projekcyjne,
 • 38651600-9 – kamery cyfrowe,
 • 38651000-3 – aparaty fotograficzne,
 • 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
 • 39132100-7 – szafy na akta.

Szczegółowe informacje o zaproszeniu ofertowym znajdują się w załączniku -> pobierz zaproszenie