Wychowawcy i kierownicy kolonii

Przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy i/lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy/kierownika, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęć; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie co najmniej średnie.

Zapisz się na kurs!

 

Kierownicy wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Celem kursu jest przygotowanie kadry kierowniczej i wychowawczej do prowadzenia obozów wędrownych oraz wycieczek szkolnych dla młodzieży z placówek oświatowo -wychowawczych. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy ze szkół publicznych i niepublicznych oraz inne osoby uprawnione do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej. Kursanci zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu turystyki szkolnej, dokumentacji pedagogicznej i finansowej, zagadnień bhp, prowadzenia wycieczki – zajęcia praktyczne.

Zapisz się na kurs!

 

Zarządzanie placówkami oświatowymi

Tematyka kursu – zarządzanie i kierowanie oświatą, planowanie pracy szkoły, budowanie koncepcji pedagogicznej placówki, prawo oświatowe, zagadnienia finansowe i zagadnienia kadrowe w oświacie, zamówienia publiczne, nadzór pedagogiczny, promocja szkoły, pomiar dydaktyczny, praca z rada pedagogiczną, współpraca z rodzicami. Celem kursu jest przygotowanie do zarządzania placówką w oświatową, spełnianie warunków wymaganych do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły, wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do kierowania placówką oświatową.

Kurs adresowany jest do:

 • osób pełniących funkcje wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • osób pełniących funkcje dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184 z dnia 3 listopada 2009 r., poz. 1436).

Program kursu obejmuje:

 • zarządzanie i kierowanie oświatą,
 • planowanie i organizacja pracy szkoły,
 • dokumentacja wewnątrzszkolna,
 • prawo oświatowe,
 • zagadnienia finansowe,
 • zagadnienia kadrowe w oświacie,
 • zamówienia publiczne,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • nadzór pedagogiczny,
 • ocenianie wewnątrzszkolne,
 • pomiar dydaktyczny,
 • praca z radą pedagogiczną,
 • promocja szkoły,
 • psychologia szefa,
 • współpraca z rodzicami,
 • jakość w edukacji.

Zapisz się na kurs!

 

Asertywność

Celem warsztatów jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych, zwiększenie świadomości siebie: swoich uczuć, postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie, mocnych i słabszych stron, integracja grupy, rozwój kompetencji interpersonalnych i psychologicznych poprzez doskonalenie umiejętności porozumiewania się, nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pewności siebie i asertywnego reagowania na manipulacje oraz próby wyprowadzenia z równowagi, np. w trakcie komunikacji z trudnym klientem.

Zapisz się na kurs!