Kadry i płace

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Umożliwi to podjęcie lub podniesienie jakości dotychczasowej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Jednym z ważniejszych elementów kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy, jak umiejętnie stosować przepisy prawa pracy w praktyce.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
– wykształcenie co najmniej średnie,
– motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Program szkolenia obejmuje

:
– pojęcie pracodawcy i pracownika,
– regulamin wynagradzania,
– rodzaje umów o pracę,
– dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,
– świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia,
– procedury rozwiązywania umów o pracę,
– zasady ewidencji danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy,
– system wynagrodzeń,
– system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
– prawo podatkowe związane z rozliczaniem płac,
– pojęcie –  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,            
– zasady  rozliczania umów o pracę  – ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
– zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło – ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
a także będzie wiedział:
– jak wypełniać druki –  dokumentacja płacowa, listy płac, rachunki, karty przychodów pracowników,
– jak sporządzać miesięczne i roczne rozliczenia podatkowe, zeznanie PIT,
– jak rozliczać składki ubezpieczeniowe, sporządzić raporty i deklaracje ZUS,
– jak naliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czas choroby, świadczenia pozapłacowe, podróże służbowe,
– jak obsługiwać programy komputerowe: Gratyfikant, Płatnik,
– jak obliczać urlopy pracownicze,
– jak wystawiać świadectwo pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186).

 

Czas trwania: 100 godzin

Cena: 1200zł/os. (przy większej grupie możliwość negocjacji ceny)

Zapisz się na kurs!

(Visited 1 117 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...