Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do udziału w projekcie: „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.01-Wsparcie kształcenia zawodowego.

 

 1. bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu woj. opolskiego.
 2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności:
 3. a) osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)
 4. b) osób po 50 roku życia
 5. c) osób z obszarów wiejskich

 

 1. W ramach projektu przewidziano 5 rodzajów szkoleń: NOWY NABÓR

1/. Kurs: „Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”, 

Czas trwania: 80 godzin

Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS
w Warszawie, uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

2/.  Kurs: „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”, 

Czas trwania: 150 godzin; W tym :

moduł -magazynier z wykorzystaniem komputerów w celu nauki obsługi komputerowych programów magazynowych oraz moduł – obsługa wózków jezdniowych.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (walidacją) przeprowadzoną przez komisję państwową powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego/UDT w zakresie operatora wózka-zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z UDT. Uprawnienia ważne bezterminowo.

3/. Kurs: „Elektryk szkolenie na uprawnienia elektryczne”: świadectwo kwalifikacji E gr. 1.;

Czas trwania: 140 godzin

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

4/. Kurs: „Kierowca zawodowy – prawo jazdy kategorii C i C+E”, wraz z kursem dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne – ADR – podstawowy, początkowy, – DODATKOWY NABÓR

Czas trwania: 241 godzin

5/. Kurs: „Monter instalacji budowlanych – kurs i egzaminy na uprawnienia energetyczne G1,G2,G3,E”, – NOWY KURS

Czas trwania: 120 godzin

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (walidacją) przeprowadzoną przez komisję państwową zatwierdzoną przez URE. Pozytywne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień (certyfikacja) w zakresie ww. kwalifikacji. Uprawnienia ważne 5 lat od dnia zdania egzaminu.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym

Usługi dodatkowe: Każdy z Uczestników/czek otrzyma:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • poczęstunek-catering.

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul.Małopolska 18, budynek H, lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: msp@wzdz.opole.pl;

oraz na stronie www.wzdz.opole.pl

W ZAŁĄCZENIU:

 • NOWY REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE: do pobrania w formacie: PDF
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE: do pobrania w formacie: PDF
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: do pobrania w formacie: WORD i PDF
ZAPYTANIA OFERTOWE:
 
1) ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WÓZKA JEZDNIOWEGO: do pobrania w formacie: WORD i PDF
 
Załącznik nr 1 formularz ofertowy-wzór: do pobrania w formacie: WORD i PDF
 
Załącznik nr 2-umowa-wzór-na zakup wózka jezdniowego: do pobrania w formacie: WORD i PDF
 Załącznik nr 1 formularz ofertowy-wzór: do pobrania w formacie: WORD i PDF
 
Załącznik nr 2-umowa-wzór-na zakup rusztowań: do pobrania w formacie: WORD i PDF
 

Informacja o wyniku postępowania-Zakup kompletu rusztowań – plik do pobrania w formacie WORD

Informacja o wyniku postępowania-Zakup kompletu rusztowań – plik do pobrania w formacie PDF

 

3) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 NA ZAKUP USŁUG CATERINGU: do pobrania w formacie: WORD i PDF

Załącznik nr 1 formularz ofertowy-wzór (aktualny): do pobrania w formacie: WORD i PDF

 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i braku powiązań: do pobrania w formacie: WORD i PDF
 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia wykonawcy o zastosowaniu klauzul społecznych: do pobrania w formacie: WORD i PDF

 Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia: do pobrania w formacie: WORD i PDF
 

Załącznik nr 5-umowa-wzór-na zakup usług cateringu: do pobrania w formacie: WORD i PDF

 

Informacja o wyniku postępowania-świadczenie usług cateringowych – plik do pobrania w formacie WORD

Informacja o wyniku postępowania-świadczenie usług cateringowych – plik do pobrania w formacie PDF

 

4) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DYDAKTYCZNYCH: do pobrania w formacie: WORD i PDF

Załącznik nr 1 formularz ofertowy-wzór-szkolenie-Elektryk: do pobrania w formacie: WORD i PDF

 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i braku powiązań: do pobrania w formacie: WORD i PDF
 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia: do pobrania w formacie: WORD i PDF

 Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia odnośnie posiadanej wiedzy i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego: WORD i PDF
 

Załącznik nr 5-umowa-wzór: do pobrania w formacie: WORD i PDF

 

 
 
 
 
Treść ogłoszenia została zmieniona !!!
 
 
 
 
 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

(Visited 2 965 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...