Wysoko wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie szansą na sukces

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż realizuje projekt pn.: „Wysoko wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Informacje o projekcie:

 1. Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 10 przedsiębiorstw (z sektora MMŚP tj. mikro, małych, średnich) w województwie opolskim poprzez tymczasowe zatrudnienie 10 wysoko wykwalifikowanych pracowników przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 2. Biuro projektu znajduje się w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, 45-301 Opole; ul. Małopolska 18, pok. 10.

Warunki uczestnictwa: Projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie szansą na sukces” skierowany jest do grupy docelowej składającej się z:

 • 10 wysoko wykwalifikowanych osób wyłonionych podczas rekrutacji.
 • 10 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyłonionych podczas rekrutacji.

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki formalne łącznie:

 • osoby fizyczne:
  • do etapu rekrutacji wysoko wykwalifikowanej kadry będą mogli przystąpić wykwalifikowani specjaliści w szczególności badacze, inżynierowie, projektanci i osoby zatrudnione w działach marketingu, posiadające wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w danej branży, przy czym do doświadczenia zawodowego mogą zostać wliczone również studia doktoranckie. Wysoko wykwalifikowany personel powinien być zatrudniony w jednostce naukowej przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających oddelegowanie do beneficjenta pomocy oraz prowadzić (w ramach nowo utworzonego miejsca pracy w przedsiębiorstwie) działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta pomocy.
 • przedsiębiorstwa:
  • przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i osiągające roczny obrót mniejszy od 40 milionów euro;
  • przedsiębiorstwa małe, zatrudniające mniej niż 50 pracowników i nie przekraczające 7 milionów euro rocznego obrotu;
  • mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników włącznie, których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;
  • przedsiębiorstwo powinno mieć swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego;
  • zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego pracownika w przedsiębiorstwie jest objęte bezzwrotną pomocą de minimis – przedsiębiorstwo otrzymuje refundacje kosztów zatrudnienia , musi więc być przedsiębiorstwem, które nie wykorzystało limitu pomocy de minimis (200 tys. euro w ciągu 3 ostatnich lat).

Warunkiem dopuszczenia do procesu rekrutacji w projekcie, jest spełnienie kryteriów określonych w pkt. 1 i 2 oraz zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonych poniżej formularzy rekrutacyjnych. Rekrutacja wysoko wykwalifikowanych pracowników do przedsiębiorstw będzie się odbywać na zasadzie dopasowania osoby o kompetencjach i doświadczeniu zawodowym najbardziej odpowiadającym na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorstwo. Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorstwa zawiera rubrykę, w której należy wyspecyfikować czego przedsiębiorstwo oczekuje od zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego pracownika (rodzaj opracowanych i/lub wdrożonych rozwiązań, udoskonaleń, innowacji). REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF Formularze zgłoszeniowo-rekrutacyjne dla Przedsiębiorstwa z sektora MMŚP (Beneficjenta Pomocy) Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF Formularze zgłoszeniowo-rekrutacyjne dla wysoko wykwalifikowanej kadry Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF Oferty pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry (osób spełniających formalne i merytoryczne kryteria udziału w projekcie):

 1. Samodzielny specjalista ds. utworzenia portalu internetowego (strony internetowej, platformy e-learningowej)

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 1. Samodzielny specjalista ds. projektowania systemów elektro-automatyki

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 1. Samodzielny specjalista ds. wdrożenia innowacyjnego podejścia do obsługi klienta w biurze rachunkowym

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 1. Specjalista ds. Energetyki i ciepłownictwa

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 1. Samodzielny specjalista ds. analizy rynku w zakresie rozwoju OZE

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 1. Samodzielny specjalista ds. innowacji, wdrożeń i rozwoju produktu

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 1. Koordynator ds. sprzedaży

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 1. Inżynier procesu

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF

 1. Specjalista ds. innowacji w zakresie relokacji urządzeń, magazynowania i logistyki ładunków ponadnormatywnych i ciężkich

Tutaj do pobrania w formacie: WORD i PDF Rekrutacja w trybie ciągłym aż do skompletowania zaplanowanej w projekcie liczby Uczestników. Planowany termin zakończenia procesu rekrutacji – miesiąc sierpień 2013r. O wynikach rekrutacji Uczestnicy zostaną powiadomieni: pisemnie/telefonicznie/elektronicznie. Informacji udziela Pani Agnieszka Wojtal, tel. 077 400 33 11 lub 77 400 33 10; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl, a.wojtal@wzdz.opole.pl

(Visited 47 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...