Wysoko wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie to innowacje i rozwój

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie Konferencja Czas na innowacje i rozwój. Współpraca przedsiębiorców i naukowców. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu/konferencji podsumowującej realizację projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie to innowacje i rozwój ” realizowanego w ramach POKL ,Priorytet VIII ” Regionalne kadry gospodarki”; Działanie 8.2 ” Transfer wiedzy”; Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015r.(środa) o godz. 10.00 w Hotelu DeSilva Premium****Opole w Opolu, ul. Powolnego 10 W załączeniu Program spotkania i formularz zgłoszeniowy; Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub e-mailowo (bez wypełniania formularza).

Do pobrania w formacie: WORD i PDF

ZAPROSZENIE I PROGRAM KONFERENCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘ ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORSTWA (mikro i małe z siedzibą firmy na terenie województwa opolskiego) DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.: „Wysoko wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie to innowacje i rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informacje o projekcie

  • Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw (z sektora MMŚP) w województwie opolskim poprzez możliwość tymczasowego zatrudnienia (w oparciu o umowę cywilno-prawną) w przedsiębiorstwie wysoko wykwalifikowanych pracowników przez okres nie dłuższy niż 8 miesięcy.
  • Przedsiębiorca nie ponosi kosztów zatrudnienia.

Zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego pracownika objęte jest pomocą de minimis.

  • Wysoko wykwalifikowana kadra to w szczególności: badacze, inżynierowie, projektanci i osoby zatrudnione w działach marketingu, posiadające wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w danej branży, przy czym do doświadczenia zawodowego mogą zostać wliczone również studia doktoranckie.
  • W ramach nowo utworzonego miejsca pracy prowadzić będą działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Rezultatem zatrudnienia/projektu jest opracowanie dokumentacji wdrożeniowej prowadzącej do zastosowania rozwiązania innowacyjnego w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie innowacyjne rozumiane jest jako koncepcja projektu, która ma na celu wdrożenie przez firmę jednego z 4 typów innowacji (definicja innowacji zgodna z podręcznikiem OSLO Manual). Opracowana przez wysoko wykwalifikowany personel dokumentacja wdrożeniowa poddana zostanie recenzji/opinii przez niezależnego eksperta z danej branży. Informacje na temat projektu oraz zapisy: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (Projektodawca), ul. Małopolska 18; 45-301 Opole; pok.nr 9,10;tel.:774003310/14; kom.607601637 e-mail: msp@wzdz.opole.pl REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do pobrania w formacie: WORD i PDF Formularze zgłoszeniowo-rekrutacyjne dla Przedsiębiorstwa z sektora MMŚP (Beneficjenta Pomocy) Do pobrania w formacie: WORD i PDF Formularze zgłoszeniowo-rekrutacyjne dla wysoko wykwalifikowanej kadry Do pobrania w formacie: WORD i PDF Formularze na etapie realizacji umowy wsparcia i zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry w przedsiębiorstwie Do pobrania: Wzory miesięcznych dokumentów rozliczeniowych dla przedsiębiorstwa w formacie: WORD i PDF DOKUMENTACJA WDROŻENIOWA-wzór Do pobrania: w formacie: WORD i PDF RAPORT KOŃCOWY Do pobrania: w formacie: WORD i PDF Do pobrania: Wzory miesięcznych dokumentów rozliczeniowych dla wysoko wykwalifikowanego pracownika w formacie: WORD i PDF DOKUMENTACJA WDROŻENIOWA-wzór Do pobrania: w formacie: WORD i PDF RAPORT KOŃCOWY Do pobrania: w formacie: WORD i PDF Zapytanie ofertowe nr 3/prośba o wycenę usługi sporządzenia recenzji dokumentacji wdrożeniowej-innowacyjnego rozwiązania w przedsiębiorstwie do pobrania w formacie: WORD i PDFAKTUALNE Załączniki do zapytania ofertowego do pobrania w formacie: WORD i PDFAKTUALNE wykazane poniżej:

  • Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  • Oświadczenie odnośnie posiadanej wiedzy i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego – załącznik nr 2
  • Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostce naukowej/uczelni – załącznik nr 3
  • Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4
  • Formularz recenzji – załącznik nr 5
  • Umowa (projekt) – załącznik nr 6

– Oświadczenie zleceniobiorcy-wzór-załącznik do umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy-wzór- dot. Recenzji dokumentacji wdrożeniowej- załącznik do umowy

(Visited 75 times, 1 visits today)

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...