Informacje dla pracodawców: Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady dofinansowania kursów

Pracodawco,

Chcesz  odciążyć swój budżet szkoleniowy, umożliwiając efektywne podniesienie kwalifikacji  i kompetencji swoich i pracowników ?

Skorzystaj z bezpłatnych lub w dużej mierze refundowanych kosztów szkoleń w ramach:

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) !

 • Co to jest KFS?
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy – przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie może wystąpić

każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Również pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać   z kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 • Kto może skorzystać z dofinansowania przez KFS?

Obowiązujące od 2016 roku kryteria KFS opierają się na 3 priorytetach:

1. Wszyscy pracownicy oraz pracodawcy – ale wyłącznie na szkolenia związane z branżą lub zawodem wykonywanym, w celu uzyskania nowych oraz uaktualnienia kompetencji.

2. Pracownicy lub pracodawcy, którzy mają 15 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego w szczególnych warunkach pracy.

3. Pracownicy do 30 roku życia zatrudnieni na podstawie art. 150f. ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Na co  i w jakiej wysokości można uzyskać wsparcie finansowe?

Działania,  które  mogą być sfinansowane w ramach KFS

– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku  z podjętym kształceniem,

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku

z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

 • Wysokość finansowania:

W ramach środków KFS można przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

– do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

do 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO).

Brak  ograniczenia mówiącego  o szkoleniu pracowników pow. 45 roku życia !

 • Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS ?

> Pracodawca składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek(wraz

z załącznikami)  o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz

z wymaganym uzasadnieniem celowości kształcenia i oświadczeniem o pomocy de minimis.

> Składając wniosek pracodawca wskazuje firmę szkoleniową, która będzie prowadziła szkolenia dla jego pracowników.

> PUP  rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu.

> W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP zawiera z pracodawcą umowę   o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników

i pracodawcy.

 • Jak  Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Opolu  może pomóc?
> sprawdzić czy w odpowiednim  powiatowym urzędzie pracy są dostępne środki finansowe,
> o ile jest to potrzebne, zbadać potrzeby szkoleniowe, przedstawić propozycję adekwatnych do potrzeb kursów,
> pomóc w przygotowaniu wniosku do PUP,
> zrealizować zaplanowane kursy,
> pomóc w rozliczeniu uzyskanego dofinansowania.

Skontaktuj się z naszymi Ośrodkami w:

 • Opolu

1/.Ośrodek  Kształcenia Zawodowego

45-301 Opole, ul. Małopolska 18

Tel.77 4003314;77 4003310;607601637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl

2/.Ośrodek Kształcenia Kierowców

45-073  Opole, ul. Struga 3

Tel.77 4543050 ; e-mail: okk@wzdz.opole.pl

3/. Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli

45-301     Opole, ul. Małopolska 18

Tel.77 4003315; e-mail: cdn@wzdz.opole.pl

 • Brzegu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

49-300      Brzeg, ul. Armii Krajowej 8

77/416 32 63, 509 241 372; e-mail: okzbrzeg@wzdz.opole.pl

 • Kędzierzynie Koźlu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

47-232 Kędzierzyn Koźle

ul. Kazimierza Wielkiego 17

tel. 77 483 40 91; e-mail: okzkedzierzyn@wzdz.opole.pl

 

Pracownicy Ośrodków pomogą Państwu (również telefonicznie oraz  w formie elektronicznej ) uporać się z  formalnościami  wymaganymi w urzędzie (w PUP)

w pozyskaniu środków,  a następnie zrealizujemy projekt szkoleniowy zgodny z Państwa potrzebami  i  z  naszą ofertą (szczegóły oferty na stronie: www.wzdz.opole.pl), która może być sfinansowana ze środków KFS;

 

Osoby do kontaktu z naszej strony:

Dyrektor  CKZ –WZDZ Pani Danuta Styś

Specjalista ds. kształcenia-Pani Anna Smela-77 40 03 314/10

607601637; kursy@wzdz.opole.pl

 

Dodatkowe informacje  dla  Pracodawców  zamierzających skorzystać

z możliwości sfinansowania szkoleń w ramach

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Ogłoszenia o naborach wniosków  dotyczących dofinansowania szkoleń dla pracodawców  i pracowników  w ramach KFS oraz wzory dokumentów, tj.

Wniosek o dofinansowanie  z KFS; Regulamin, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i inne do wypełnienia  i przedłożenia do PUP przez  Pracodawców chcących  skorzystać  z  dofinansowania szkoleń dla  pracodawców   i pracowników  znajduje się na stronach Powiatowych Urzędów Pracy właściwych dla siedziby pracodawcy:

 

Powiatowy Urząd Pracy (adres/strona www*)
Telefon*
BRZEG; ul. Armii Krajowej 32
http://www.pup.brzeg.pl
77 444 13 90,
77 444 13 91
GŁUBCZYCE ,ul. Pocztowa 6
http://www.pup-glubczyce.pl/
77 485 20 37
KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. Anny 11
http://www.pup-kkozle.pl
77 482 70 41
KLUCZBORK, ul. Sienkiewicza 22b
http://pupkluczbork.pl
77 447 13 35
KRAPKOWICE, ul. Kilińskiego 1
http://www.pup-krapkowice.pl
77 44 666 30
NAMYSŁÓW, Pl. Wolności 1
http://pupnamyslow.pl
77 419 09 20 
 (fax) 419 09 25
NYSA ul. Słowiańska 19
http://www.pup.nysa.pl
 77 448 99 00 
 77 448 99 10
OLESNO ul. Dworcowa 4
http://www.pupolesno.pl
(34) 359 79 18
OPOLE ul. Hubala 21
http://pup.opole.pl
77 442 29 29
PRUDNIK; ul. Jagiellońska 21
http://pup-prudnik.pl
77 436 23 04 
 77 436 37 82
STRZELCE OPOLSKIE 
 ul. Gogolińska 2
http://pup-strzelce.pl
 77 462 18 00 
77 462 18 01

 

*Źródło: wup.opole.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej (szczegóły oferty na stronie –www.wzdz.opole.pl), która może być sfinansowana ze środków KFS;

Osoby do kontaktu z naszej strony:

Dyrektor  CKZ –WZDZ  Pani Danuta Styś

Specjalista ds. kształcenia-Pani Anna Smela-77 40 03 314/10

607601637; kursy@wzdz.opole.pl

(Visited 917 times, 1 visits today)

Aktualności

 • Kontakt
 • Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”
 • Szkoły dla dorosłych
 • Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”
 • Rodzaje szkoleń i kursów
 • OKZ w Opolu
 • Publiczne Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu
 • Szkoły dla młodzieży
 • Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.
 • Realizowane

kontakt

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...