Oferta Kursów Zamieszczono: 10.10.2019


 1. Kursy energetyczne G1,G2,G3 ( elektryczne, ciepłownicze, gazowe)

Szkolenia przedegzaminacyjne dla osób chcących uzyskać:

 • G1 – uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych
 • G2 – uprawnienia ciepłownicze dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych
 • G3 – uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ:

 • Czas trwania szkoleń: 8 godzin (plus egzamin bezpośrednio po szkoleniu)
 • Cena szkolenia: 450,00 zł brutto/dla jednej grupy energetycznej (G1 lub G2 lub G3)

(cena obejmuje koszt szkolenia + egzamin kwalifikacyjny 260,00 zł)

 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie materiały szkoleniowe, zajęcia wykładowe, uzyskanie uprawnień
 • Szkolenia odbywają się w Opolu, ul. Małopolska 18

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks 

Informacje dodatkowe:

 • Szkolenia przeznaczone są dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów, obsługujących urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego oraz innych grup zawodowych
 • Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy, zatrudniającego te osoby.
 • Urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji, których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dzielą się na trzy grupy oraz kategorie E (eksploatacja) i D (dozór). •Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, natomiast stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

 

Zapisz się na kurs!

 

2. Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych – wszystkie typy

 • Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy ukończyli co najmniej szkołę podstawową oraz ukończyli 18 rok życia.

Program kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS).

 

 • Program:

-zagadnienia związane z bhp przy montażu, demontażu i użytkowaniu rusztowań,

-dokumentację techniczną i zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych,

-konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych,

-technologię montażu i demontażu rusztowań.

-prace przygotowawcze przed montażem rusztowań,

-ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowań,

-kontrolę stanu technicznego rusztowania.

 • Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS.
 • Każdy uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie, uprawnienia oraz wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych oraz zaświadczenie na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 • Czas trwania: 80 godzin, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 40 godziny zajęć praktycznych
 • Cena: 1000,00 zł/os. przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

3. Obsługa wózków widłowych – UDT

Cel kursu:

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wykonania czynności związanych z wymianą butli LPG.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Zadaniem kursu jest:

 • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka widłowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka widłowego oraz do jego obsługi codziennej,
 • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • uzyskanie teoretycznych wiadomości do wykonania wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
 • uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych związanych z wymianą butli,
 • nabycie umiejętności praktycznej wymiany butli,
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • Egzamin:

Kurs obsługi wózków jezdniowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego UDT. Każdy uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych wydane przez UDT.

 • Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Czas trwania:

40 godz., w tym 20 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem widłowym i wymiany butli

Cena: 600,00 zł/os. dla klientów indywidualnych

przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks


4.KURS BHP OKRESOWY DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Szczegóły szkolenia BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

-      metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;

-       kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

-       postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych;

-       oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;

-        postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Cena kursu: 80,00 zł przy grupie minimum 10 osób.

W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.

Czas trwania kursu: 10 godzin.

ZAGADNIENIA:

1.    Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;

2.    Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidulanej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Problemy związany z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

3.    Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4.    Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem wiedzy . Po zakończeniu szkolenia kursant uzyskuje zaświadczenia o odbytym kursie BHP

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W cenie materiały szkoleniowe, zajęcia wykładowe, uzyskanie uprawnień

Szkolenia odbywają się w Opolu, ul. Małopolska 18

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

5.KURS BHP OKRESOWY DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

-      metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;

-       kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

-      postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych;

-       oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;

-       postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Cena kursu: 70-80 przy grupie minimum 10 osób.

W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.

Czas trwania kursu: 10 godzin.

ZAGADNIENIA:

1.    Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;

2.    Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidulanej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Problemy związany z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

3.    Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4.    Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem wiedzy . Po zakończeniu szkolenia kursant uzyskuje zaświadczenia o odbytym kursie BHP

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W cenie materiały szkoleniowe, zajęcia wykładowe, uzyskanie uprawnień

Szkolenia odbywają się w Opolu, ul. Małopolska 18

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

6.KURS BHP OKRESOWY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

-       oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;

-      kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;

-      pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Cena kursu: 80-90 przy grupie minimum 10 osób.

W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.

Czas trwania kursu: 16 godzin.

ZAGADNIENIA:

1.    wybrane regulacje prawne z zakresu prawa dotyczące bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynawowego/dyrektyw WE, konwencji MOP/aktualne przepisy z uwzględnieniem zmian, w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów bhp;

- ochrona pracy kobiet i młodocianych;

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

- szkolenia w zakresie bhp;

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;

- problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2.    Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3.    Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;

4.    Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka: omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy , oraz związanej z nimi profilaktyki.

5.    Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp/ z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktarzu stanowiskowego/ oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

a)    psychologiczne podstawy procesu szkolenia;

b)    przygotowanie programu instruktarzu stanowiskowego dla wybranego stanowiska pracy;

c)    metodyka instruktarzu stanowiska pracy;

6.    Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7.    Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy / np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;

8.    Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W cenie materiały szkoleniowe, zajęcia wykładowe, uzyskanie uprawnień

Szkolenia odbywają się w Opolu, ul. Małopolska 18

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

7.KURS BEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI

Szkolenie na wymianę butli gazowych w wózkach widłowych składa się z części teoretycznej i praktycznej (8 h).Po ukończeniu kurs z wymiany butli gazowych w formie zaświadczenia o ukończeniu kursu.

CELEM KURSU JEST PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKA SZKOLENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ BUTLI.

W programie nasza wyspecjalizowana kadra przeszkoli z :

·       wymiany butli wykonanej przez instruktora;

·       próba wymiany butli przez uczestnika szkolenia;

·       samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia;

·       omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia.

Program szkolenia opracowany i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

CENA KURSU TO 300 ZŁ DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ, ALE W POŁĄCZENIU Z GRUPĄ NA WÓZKI JEZDNIOWE, A TAKŻE PRZY WIĘKSZEJ LICZBIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH TO 100 ZŁ.

CENA ULEGA MODYFIKACJOM PRZY WIĘKSZEJ LICZBIE OSÓB.

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

8.KURS KADRY I PŁACE

Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Na kursie przez nas oferowanym nauczymy Państwa praktycznych i teoretycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach. Teoria stanowi wprowadzenie do zajęć praktycznych.

DO KOGO SKIEROWANY JEST TEN KURS?

Chcesz zmienić zawód? Wcześniej nie miałeś styczności z prawem pracy? Interesuje Cię praca w działach kadr i płac? Zgłoś się do Nas

GDZIE MOGĘ PRACOWAĆ PO UKOŃCZENIU KURSU?

Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują jednostki - działy zajmujące się kadrami czy płacami. Warto poznać proponowane zagadnienia również i dla samego siebie, bowiem nie tylko pracodawca powinien znać swoje prawa i obowiązki, ale i każdy pracownik.

Tematyka kursu obejmuje:

·        pojęcie pracodawcy i pracownika;

·        regulaminu wynagrodzeń;

·        rodzajów umów o pracę;

·        dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;

·        świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia;

·        procedury rozwiązania umów o pracę;

·        zasady ewidencji danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy;

·        system wynagrodzeń;

·        system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ;

·        prawo podatkowe związane z rozliczaniem płac;

·        zasady rozliczania umów o pracę-ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych;

·        zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło-ustalenie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych;

·        obsługę programu komputerowego: Płatnik

Cena kursu: 900,00 zł/os

W przypadku uczestnictwa większej ilości osób, możliwość negocjacji ceny.

Czas trwania kursu: 100 godzin.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).


Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje również ZAŚWIADCZENIE wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632).

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

9.KURS NA OBSŁUGĘ SUWNIC

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do obsługi suwnic kat. I S. lub kat. II S.

Wymagane dokumenty:

 • mają ukończone 18 lat,
 • brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie
 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie

Program kursu:

ü wiadomości o Dozorze Technicznym;

ü budowa urządzenia, jego podstawowe mechanizmy i układy;

ü obowiązki obsługującego;

ü zasady bezpiecznej eksploatacji.

Egzamin i certyfikat

Ukończenie kursu na wózki jezdniowe wiąże się z koniecznością uzyskania pozytywnegoegzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego UDT z godnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegającemu dozorowi technicznemu.


Kurs dla osoby indywidualnej i szkolenia dla pracowników firm.

OFERTA SKIEROWANA JEST DO OSÓB INDYWIDUALNYCH, JAK RÓWNIEŻ DO FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW.

Firmy i grupy zorganizowane

Co ważne, to klient decyduje o miejscu przeprowadzenia szkolenia. Jeśli zechce przeprowadzić je na terenie swojej firmy, dojeżdżamy na wyznaczone miejsce.

Czas trwania kursu: 24 godziny

Cena kursu: 500,00 /os.

PRZY GRUPACH POWYŻEJ 10 OSOBOWYCH MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY.

ZAPRASZMY DO KONTAKTU:

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

10.KURS NA LAKIERNIKA

CELEM KURSU JEST

Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: materiałów, narzędzi i maszyn stosowanych używanych w lakiernictwie; organizacji stanowiska pracy; właściwego przygotowania powierzchni do położenia farby podkładowej oraz lakierowania; lakierowania przygotowanej powierzchni; suszenia tejże powierzchni; a także polerowania i oceny jakości polakierowanej powierzchni.

Wymagane dokumenty:

Ø mają ukończone 18 lat;

Ø brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie;

Ø posiadają minimum podstawowe wykształcenie;

Program kursu:

v technologia lakiernictwa;

v materiałoznawstwo;

v rysunek zawodowy;

Po ukończeniu kursu słuchacz uzyskuje:

*   posługiwać się dokumentacją technologiczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń lakierniczych;

*   dobierać maszyny, aparaty, narzędzia oraz parametry technologiczne do lakierowania;

*   przygotowywać materiały lakiernicze i powierzchnie wyrobów do procesu technologicznego;

*   określać czynniki wpływające na jakość lakierowania;

*   użytkować i konserwować urządzenia i aparaty do lakierowania oraz suszenia i wypalania powłok lakierniczych;

Wykładowcy:

Specjalności w danej dziedzinie

Sposób ukończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Czas trwania kursu: 120 godzin w tym: 40 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktycznych.

Cena kursu:

2150,00 zł dla grupy 15-osobowej przy realizacji teorii i praktyki przez WZDZ OPOLE, 1150,00 zł przy realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych w siedzibie zleceniodawcy, lub 1000,00 zł zajęcia teoretyczne w WZDZ OPOLE a praktyka u zleceniodawcy.

CENA DO NEGOCJACJI.

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

11.KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Cel kursu

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Program kursu:

v zasady funkcjonowania sieci archiwów państwowych;

v prawne podstawy postępowania z dokumentacją;

v kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B;

v Zasady rejestrowania, kompletowania i niszczenia materiałów niejawnych;

v postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych;

v rodzaje i postać dokumentacji współczesnej;

v organizacja i zakres działania archiwum zakładowego – w tym wycieczka do wzorcowego archiwum zakładowego;

v archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej

v komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych.

Sposób ukończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czas trwania kursu: 38 godzin w tym 16 praktycznych.

Cena kursu: 1300,00 zł/os

CENA DO NEGOCJACJI PRZY WIĘKSZYCH GRUPACH

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

12.KURS Z UPRAWNIENIAMI NA OBSŁUGĘ PIŁY MECHENICZNEJ

CO TO ZA KURS?

Piły mechaniczne – inaczej pilarki – stanowi podstawowe wyposażenie dla leśników, stolarzy czy ogrodników. Dzięki szerokiemu spektrum typów pilarek, doskonale sprawdzają się one w różnych rodzajach prac.

WYMAGANE DOKUMENTY:

*   mają ukończone 18 lat,

*   brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,

*   posiadają minimum podstawowe wykształcenie

Szkolenia na pilarki w naszej firmie prowadzone są przez doświadczonych i kompetentnych instruktorów. Przekazują oni wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu obsługi tego rodzaju urządzeń. Kurs pilarza to gruntowne przeszkolenie z budowy tychże narzędzi i ich konserwacji zapewni perfekcyjne przygotowanie do pracy z pilarkami.

Program kursu:

ü budowa i zasady działania pilarek mechanicznych,

ü ich prawidłowa obsługa i konserwacja,

ü przepisy BHP, zasady bezpiecznego użytkowania piły.

Uprawnienia pilarza

Uprawnienia na piłę spalinową nabyte podczas szkolenia pozwolą Państwu zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Umiejętność obsługi pilarki mechanicznej przyda się w takich branżach i dziedzinach jak:

rolnictwo,

leśnictwo,

budownictwo,

ogrodnictwo,

stolarstwo.

Po ukończonym kursu pilarza otrzymają bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne, które uprawniają do obsługi wszystkich rodzajów pilarek.

Ukończenie szkolenia na pilarki jest gwarancją zwiększenia kompetencji zawodowych. Skorzystają na nim osoby, które zatrudnione są m.in. przy samo wyrobie drewna czy jako ogrodnicy terenów zielonych czy też pracownicy zakładów drzewnych. Pracownicy posiadający uprawnienia do obsługi pilarek stają się atrakcyjniejsi dla potencjalnego pracodawcy.

Czas trwania kursu: 10 godzin

Cena kursu : 450,00 zł

PRZY WIĘKSZYCH GRUPACH MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

13.KURS HAKOWY DŹWIGNIC

Cel Szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania pracy na stanowisku Sygnalista – Hakowy dźwignic zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty:

ü mają ukończone 18 lat

ü brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie

ü posiadają minimum podstawowe wykształcenie

Program Kursu:

Ø Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa

Ø Ogólne wiadomości o dozorze technicznym

Ø Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

Ø Sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic

Ø Podwieszanie ładunku do przemieszczania na zawiesiach

Ø Zajęcia praktyczne

Sposób ukończenia kursu:

Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o ukończeniu kursu

Czas trwania kursu: 8 godzin

Cena kursu: 80,00 zł przy grupie 5-osobowej

CENA DO NEGOCJACJI PRZY WIĘKSZYCH GRUPACH

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

13.KURS HAKOWY DŹWIGNIC

Cel Szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania pracy na stanowisku Sygnalista – Hakowy dźwignic zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty:

ü mają ukończone 18 lat

ü brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie

ü posiadają minimum podstawowe wykształcenie

Program Kursu:

Ø Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa

Ø Ogólne wiadomości o dozorze technicznym

Ø Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

Ø Sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic

Ø Podwieszanie ładunku do przemieszczania na zawiesiach

Ø Zajęcia praktyczne

Sposób ukończenia kursu:

Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o ukończeniu kursu

Czas trwania kursu: 8 godzin

Cena kursu: 80,00 zł przy grupie 5-osobowej

CENA DO NEGOCJACJI PRZY WIĘKSZYCH GRUPACH

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

14.KURS HYDRAULICZNY

Dla kogo Kurs?

Kurs hydrauliczny kierowany jest do osób, które chcą pracować w zawodzie hydraulika. Dzięki kursowi, posiądą Państwo umiejętność montażu i demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Szkolenie ma na celu:

*   Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP;

*   Zapoznanie z wiedzą teoretyczną dotyczącą tematyki z wiązanej z budową i obsługa maszyn, narzędzi i przyborów wykorzystywanych podczas prac hydraulicznych;

*   Nabycie umiejętności czytania dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej;

*   Zdobycie umiejętności doboru materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych, montaż przyborów i wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych;

*   Nabycie umiejętności przygotowania miejsca pracy – sprzętu, materiałów;

*   Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz zabudowę nowo oddanych pomieszczeń sanitarnych (tj. WC, łazienka, kuchnia.

Program kursu

v Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP;

v Zapoznanie z wiedzą teoretyczną dotyczącą tematyki z wiązanej z budową i obsługa maszyn, narzędzi i przyborów wykorzystywanych podczas prac hydraulicznych;

v Nabycie umiejętności czytania dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej;

v Zdobycie umiejętności doboru materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych, montaż przyborów i wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych;

v Nabycie umiejętności przygotowania miejsca pracy – sprzętu, materiałów;

v Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz zabudowę nowo oddanych pomieszczeń sanitarnych (tj. WC, łazienka, kuchnia.

FORMA UKOŃCZENIA KURSU:

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ IMIENNE ZAŚWIADCZNIA O UKOŃCZNIU KURSU

Czas trwania kursu: 80 GODZIN

CENA KURSU DO NEGOCJACJI

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

15.KURS PEDAGOGIGCZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

CEL KSZTAŁCENIA

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

CZAS TRWANIA KURSU I LICZBA GODZIN

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:

1)    zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki- łącznie 40 godz.;

2)    umiejętności dydaktyczne- 8 godzin.

SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU

           Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

UMIEJĘTNOŚCI

           Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy oraz poza środowiskiem pracy w salach dydaktycznych z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadza pokaz wykonania danej czynności.

EGZAMIN

Przeprowadzenie symulacji rozmowy części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie /egzaminu zawodowego. Na zakończenie przeprowadza się egzamin i ewaluację.

CENA KURSU TO OK 700 ZŁ.

Cena ulega modyfikacjom w przypadku większej grupy.

AKT PRAWNY

Program realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Kontakt:

Tel: 77 40 03 312/314; 607-601-637

Internet:

www.wzdz.opole.pl

E-mail:

kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl

Facebook

https://www.facebook.com/WZDZ.Opole/?ref=bookmarks

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Galeria


Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10

Pliki do pobrania


Polecane