OKZ w Brzegu Zamieszczono: 10.10.2019


1. Armii Krajowej 8

49 – 300 Brzeg

tel. 77 416 32 63

e-mail: okzbrzeg@wzdz.opole.pl

 

KURS pn.: ,, Szkolenie okresowe bhp na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami i pracodawców.”

Cel kursu: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych.

Ilość godzin: pracownicy na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych – 8 godzin, osoby kierujące pracownikami i pracodawcy – 16 godzin.

Zakres tematyczny: W/g Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U nr 180 z dnia 18 sierpnia 2004r poz 1860/.

Cena: zależy od ilości osób skierowanych na szkolenie / prosimy o kontakt bezpośredni/.

Zakres cenowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych 40-55 zł od osoby, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 100-125 zł od osoby.

Termin rozpoczęcia: Szkolenia odbywają się cyklicznie /co miesiąc/, o terminie decyduje nabór ilości osób potrzebnych do realizacji szkolenia.

Inne informacje: Szkolenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami kończy się egzaminem wewnętrznym w formie testu.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane jest na podstawie par 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U nr 34 poz.186).

Kontakt pod nr 774163263, kom. 509241372

 

2. KURS pn.: ,, Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia energetyczne E i D + pomiary”.

Cel kursu: Teoretyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na uprawnienia energetyczne SEP, NOT.

Ilość godzin: Dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe, praktykę w zawodzie i odnawiających uprawnienia do 24 godzin,

Dla osób bez przygotowania zawodowego, nie pracujących w zawodzie i nie posiadających do tej pory uprawnień do 40 godzin.

Zakres tematyczny: Program zawiera tematykę i zagadnienia ze znajomości przepisów i zasad pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń;

 

  • I grupa energetyczna, to urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  • II grupa energetyczna, to urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  • III grupa energetyczna, to urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Cena: zależy od ilości osób uczestniczących w kursie i ilości składanych egzaminów. Egzamin stanowi integralną część kursu i wynosi 160,00 zł

Przygotowanie do egzaminu w cenie 350-450zł.

Termin rozpoczęcia: Kursy odbywają się cyklicznie, o terminie rozpoczęcia kursu decyduje ilość osób uczestniczących w szkoleniu i ilość złożonych wniosków egzaminacyjnych.

Inne informacje: Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym zdawanym przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po zdaniu egzaminu, absolwent otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne SEP, w w/w grupie energetycznej, w której zdawał egzamin. Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat.

Wymagania dla kandydata: ukończone 18 lat, wykształcenie kierunkowe dla I grupy (elektryk, elektromechanik), mile widziana praktyka w zawodzie. Wykształcenie rzutuje na zakres zdobywanych uprawnień, np. dla pomiarów wymagane jest wykształcenie elektryczne.

Kontakt pod nr 774163263, kom. 509241372.

 

3. KURS pn.:,, Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

Cel kursu: Przygotowanie do uzyskania uprawnień do samodzielnej jazdy i pracy wózkami, oraz do bezpiecznej wymiany butli na gaz propan-butan w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urządzenia.

Ilość godzin: w/g programu zatwierdzonego i przekazanego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach dla WZDZ- Opole. Ilość godzin teoretycznych – 52; godzin praktycznych (praca wózkami)- 15.

Zakres tematyczny: Program realizowany wg programu Urzędu Dozoru Technicznego – Akademia UDT w Gliwicach.

Cena: Zależna jest od ilości osób w grupie kursowej, i wynosi 500-600 zł. Cena zawiera: egzaminy, materiały szkoleniowe i kancelaryjne, wymianę butli LPG.

Terminy rozpoczęcia: Kursy organizowane są cyklicznie. O terminie rozpoczęcia decyduje nabór uczestników tzn. minimalna ilość osób potrzebna do rozpoczęcia kursu.

Inne informacje: Wymagania dla uczestnika – ukończona co najmniej szkoła podstawowa, dobry stan zdrowia z możliwością skierowania do lekarza medycyny pracy. Kurs wraz z egzaminami odbywa się na terenie Brzegu. Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej (certyfikat), także w języku angielskim. Uprawnienia są na wszystkie rodzaje napędów (elektryczne, spalinowe w tym na gaz LPG), oraz wszystkie typy wózków ( z wyjątkiem specjalizowanych). Wydane uprawnienia ważne są bezterminowo.

Kontakt pod nr 774163263, kom. 509241372.


Polecane