Pracownik administracyjno-biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI “Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 “Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Informacje o projekcie: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Termin realizacji szkolenia 30.09.2013 r.-30.10.2013 r.