Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Komisja kwalifikacyjna Nr 697 powołana
przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu specjalizuje się w świadczeniu usług edukacyjnych poprzez organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminów na sprawdzanie kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych, jak również odnowienie tychże uprawnień.

Zakres działalności Komisji kwalifikacyjnej

Komisja kwalifikacyjna Nr 697 uprawniona jest do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych
w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz nadawania świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne dla niżej podanych grup.

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1)      urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2)      urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3)      urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4)      zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5)      urządzenie elektrotermiczne;

7)      sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

9)      elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10)    aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1,2,3,4,5,7,9.

 

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1)      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2)      sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3)      turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4)      przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5)      urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6)      pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7)      sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8)      urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

10)    aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.

 

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

3)      urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4)      sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5)      sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6)      urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7)      urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

10)    aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3,4,5,6,7.

Sprawdzanie kwalifikacji, poprzez egzamin ustny, odbywa się we wszystkich Ośrodkach Kształcenia Zawodowego tj.: Opolu, Nysie, Brzegu i w Kędzierzynie Koźlu.

Na życzenie klienta, przy większej ilości osób egzaminowanych, możliwe jest przeprowadzenie egzaminów w siedzibie Firmy zlecającej.

Zakres wymaganej wiedzy na stanowisku dozoru

Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Zakres wymaganej wiedzy na stanowisku eksploatacji

Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Wzory wniosków o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru i Eksploatacji w formacie: Word i PDF

WNIOSEK NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 1

WNIOSEK NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 1

WNIOSEK NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 2

WNIOSEK NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 2

WNIOSEK NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 3

WNIOSEK NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 3

WNIOSEK NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 1

WNIOSEK NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 1

WNIOSEK NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 2

WNIOSEK NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 2

WNIOSEK NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 3

WNIOSEK NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 3

Aby uzyskać świadectwo kwalifikacyjne należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport).

Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828, § 14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Opłatę egzaminacyjną można wnosić w formie gotówki do kasy znajdującej się przy WZDZ w Opolu,  ul. Małopolska 18 lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: Bank Zachodni WBK S.A. II Oddział Opole Nr 15 1090 2242 0000 0005 7806 8747 z zaznaczeniem „egzamin kwalifikacyjny” i podaniem imienia i nazwiska osoby wnioskowanej do egzaminu.

Opłata na rok 2019 wynosi 225,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie Protokołu z egzaminu, ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość uzyskania duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się u sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej.

Za wystawienie duplikatu uiszczana jest opłata w wysokości 30% aktualnie obowiązującej opłaty za egzamin.

Wzory protokołów egzaminacyjne na stanowisku Dozoru i Eksploatacji w formacie: Word i PDF

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 1

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 1

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 2

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 2

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 3

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU DOZORU-GRUPA 3

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 1

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 1

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 2

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 2

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 3

PROTOKÓŁ NA STANOWISKU EKSPLOATACJI-GRUPA 3

Wzór świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku Dozoru i Eksploatacji

skan świadectwa

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących m.in. terminów i miejsca przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz formy płatności serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Krystyna Krawczyk – Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej Nr 697 – tel. 535 941 223

e-mail. krawczykrystyna@gmail.com

Adres :

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole,

 Budynek H, pok. nr 9-10 (parter)

Telefon: 77 40 03 314; 607 601 637, tel./fax 77 40 03 300 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
e-mail: kursy@wzdz.opole.pl;

 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

(Visited 4 889 times, 1 visits today)

Aktualności

 • Kontakt
 • Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”
 • Szkoły dla dorosłych
 • Rodzaje szkoleń i kursów
 • Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”
 • OKZ w Opolu
 • Publiczne Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu
 • Szkoły dla młodzieży
 • Kursy i egzaminy: dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.
 • Realizowane

kontakt

Sondy

Jakie szkolenie Cię interesuje?

Wyniki

Loading ... Loading ...