Nauczanie zdalne w szkołach WZDZ Zamieszczono: 16.10.2020


Witam Was serdecznie,

informuję, że od soboty, 24 października do niedzieli, 29 listopada 2020 r. wszystkie szkoły WZDZ będą pracować wg następujących zasad:

1. Tygodniowy plan zajęć lekcyjnych nie ulega zmianie (dotyczy tygodni zielonych i czerwonych);

2. Wszystkie klasy naszych szkół objęte są nauczaniem zdalnym (także uczestnicy Turnusu III. Stopnia) – zajęcia prowadzone się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Podstawową formą zdalnej nauki są aplikacje (Moodle, MS Teams) lub poczta elektroniczna;

3.Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19;

4. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych realizowane w naszych szkołach będą prowadzone w sposób przedstawiony w pkt. 2. Na stronach naszych szkół udostępnione zostaną materiały edukacyjne przygotowane przez nauczycieli do nauczania zdalnego;

5. Uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność i/lub specjalne potrzeby edukacyjne nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu – proszę, aby zgłaszali swoje zapotrzebowanie w sekretariatach szkół szkola@wzdz.opole.pl i szkolazaoczna@wzdz.opole.pl - Pracownicy naszych szkół nawiążą z nimi indywidualny kontakt;

6. Wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia zdalne w ramach Turnusu III. Stopnia - zobowiązuję, aby na adres mailowy podany w dniu 23 pażdziernika w wiadomości na e-dzienniku, wysyłali materiały dla uczniów. Jeden plik z jednego przedmiotu na tydzień. Jeżeli chodzi o pierwszy tydzień, to proszę aby najpóźniej do niedzieli wieczór trafiły do Pana Leszka, aby nasi uczniowie od poniedziałku rana mieli do nich dostęp.

Państwa Wychowawców klas proszę o przekazanie powyższej informacji w swoich klasach.

Pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

Leszek A. Zając

Galeria


Zdjęcie 1

Polecane