OKK w Opolu Zamieszczono: 10.10.2019


ul. Struga 3

45 – 073 Opole

tel./fax (77) 454 30 50

e-mail: okk@wzdz.opole.pl


Kandydaci na kierowców kat. B

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Inne informacje: 

W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada wymagany przepisami wiek, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

Zapisać się na kurs można w każdy roboczy dzień w godz. 9.00 – 16.00 pod adresem j.w. osobiście , mailem lub telefonicznie (tel.77/4543050)

PROMOCYJNA CENA ! – NOWE TESTY ! !

Opłata za kurs w dogodnych ratach !

Zniżki dla uczniów i studentów !

Materiały szkoleniowe (podręcznik+testy egzaminacyjne + e-learning ) w cenie kursu !

Pomagamy w uzyskaniu PKK (profil kandydata na kierowcę) , druki i formularze , skierowanie do lekarza uprawnionego itd.

Dodatkowe zniżki dla uczniów szkół WZDZ

Wysoki poziom szkolenia i zdawalności , profesjonalna doświadczona kadra !!! Trwa nabór - Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzyskania PKK ! Zapraszamy !


Zapisz się na kurs!

 

 


Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne ADR

Cel szkolenia: przygotowanie kierowcy do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ADR przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie zaświadczenia ADR.

Program szkolenia:

 • zgodny z zapisami Dz.U. z 2019r. poz. 555 oraz Dz.U. z 2019r. poz. 2383 .).

Czas trwania kursu:

 • podstawowy (18 godzin)
 • specjalistyczny cysterny (13 godzin)
 • specjalistyczny, materiały wybuchowe kl. 1 (8 godzin)
 • specjalistyczny, materiały promieniotwórcze kl. 7 (8 godzin)

Uwaga: 

Warunkiem udziału w kursie podstawowym jest ukończenie 21 lat oraz posiadanie prawa jazdy min. kat B , a w specjalistycznych jest ukończenie kursu podstawowego .


Nowy termin rozpoczęcia to 11.12.2021r. godz. 9.00 (sobota)-ADR podstawowy .


 

Organizujemy kursy także w naszej filii w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu , trwa nabór – zapraszamy ! W przypadku zgłoszenia grupy kierowców istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie zleceniodawcy !

 

Uwaga !!!

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  ( tel. 77/4543050 ) lub mailowy , celem obowiązkowego umieszczenia na liście uczestników szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim – Zapraszamy !!!

Zapisz się na kurs!

 

 

Napełnianie zbiorników gazem LPG

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym (LPG) z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji tychże zbiorników oraz przygotowanie do egzaminu w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79,poz.849 z późn.zm.).

Warunki stawiane uczestnikom:

 • ukończone 18 lat;
 • świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac w zakresie napełniania zbiorników LPG;
 • co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG.

Szkolenie kończy się egzaminem przez Komisją TDT.

Zapisz się na kurs!

 

 

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Zapisz się na kurs!

 

 

Kandydaci na doradców ds. bezpieczeństwa ADR

Przygotowanie słuchaczy do sprawowania wewnętrznego nadzoru, pracy w charakterze doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz do uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, po złożeniu egzaminu państwowego.

Kursanci zostaną zapoznani m.in. z:

 • zasadami pakowania towarów niebezpiecznych,
 • regulacjami prawnymi,
 • zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne,
 • rodzajami pojazdów używanych do przewozu,
 • warunkami postępowania w razie wypadku.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • udokumentowana niekaralność za przestępstwo umyślne.

Zapisz się na kurs!

 

 

Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przewoźników transportu drogowego

Cel szkolenia: 

Przedstawienie zagadnień dotyczących warunków wykonywania transportu drogowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika i przygotowanie do egzaminu.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).

Kurs obejmuje swoim programem zagadnienia z zakresu wykonywania międzynarodowego, krajowego przewozu osób lub rzeczy a w szczególności: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy i zagadnienia socjalne, prawo finansowe, prawo podatkowe, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, dostęp do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego.

Zapisz się na kurs!


Galeria


Zdjęcie 1

Polecane