Projekt nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” Zamieszczono: 05.01.2021


**********

30.09.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-ZZnMJ-322/V/2/21 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego; 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia 150-godz. staży uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu w przedsiębiorstwach.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe,

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego z adnotacją na kopercie: „Oferta na realizację staży dla uczniów Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” w terminie do dnia 11 października 2021 r., godz. 9.00

(pobierz plik)

**********

20.09.2021 r.

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Małgorzatę Dec informuje o unieważnieniu postępowania nr CDN-ZZnMJ-322/IV/2/20 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego; 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia 150-godz. staży uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu w przedsiębiorstwach.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe,

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

(pobierz plik)

**********

09.09.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-ZZnMJ-322/IV/2/20 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego; 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia 150-godz. staży uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu w przedsiębiorstwach.


Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe,


Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego z adnotacją na kopercie: „Oferta na realizację staży dla uczniów Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektyw[1]ności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” w terminie do dnia 20 września 2021 r., godz. 9.00

(pobierz plik)**********

04.02.2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr CDN-ZZnMJ-322/I/2/21 postępowania o udzielenie zlecenia w ramach Projektu RPOP.09.02.02-16-0002/20 - "Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa - 09 - Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego;09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i projekcyjnego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole z uwagi na to, że otrzymała po 100 pkt. w/w. częściach.

W poszczególnych częściach wybrano oferty:

1. A - wyposażenie pracowni projektowania przestrzennego i druku 3D - wybrano ofertę GLOBAL 3D, ul. Kościuszki 10, 48-300 Nysa (uzyskała 100 pkt.). Inna prawidłowo złożona oferta Grupy MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce uzyskała 91,76 pkt.,

2. B - wyposażenie pracowni matematyki - wybrano ofertę Grupy MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce (uzyskała 100 pkt.). W tej części nie było innych prawidłowo złożonych ofert,

3. C- wyposażenie pracowni biologii - wybrano ofertę Grupy MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce (uzyskała 100 pkt.). W tej części nie było innych prawidłowo złożonych ofert,

4. D - wyposażenie pracowni chemii - wybrano ofertę Grupy MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce (uzyskała 100 pkt.). W tej części nie było innych prawidłowo złożonych ofert,

5. E - wyposażenie pracowni geografii - wybrano ofertę Grupy MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce (uzyskała 100 pkt.). W tej części nie było innych prawidłowo złożonych ofert,

6. F - wyposażenie pracowni fizyki - wybrano ofertę Grupy MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce (uzyskała 100 pkt.). W tej części nie było innych prawidłowo złożonych ofert.

(pobierz plik)


**********

14.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-ZZnMJ-322/III/2/20 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego; 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Publicznego Technikum WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole warsztatów przygotowujących nauczycieli do realizacji projektowych zajęć pozalekcyjnych projektowania przestrzennego i druku 3D oraz projektowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

  80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe,

  80420000-4 - usługi e-learningowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr CDN-ZZnMJ-322/III/2/21 – doskonalenie nauczycieli na terenie na terenie Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r., godz. 9.00.

(pobierz plik)


**********

14.01.2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr CDN-ZZnMJ-322/II/2/21 postępowania o udzielenie zlecenia w ramach Projektu RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego;09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Publicznego Technikum WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole warsztatów przygotowujących 8 nauczycieli do realizacji programów efektywnej nauki oraz zakupu i dostawy do Publicznego Technikum WZDZ w Opolu dedykowanych do realizacji w/w. programów pomocy i materiałów dydaktycznych.

Wybrano ofertę złożoną przez Akademię Nauki M. Hoffman A. Nowacka S.J., ul. Ratajczaka 35/9, 61-816 Poznań. Inne oferty otrzymały: ---

 (pobierz plik)


**********

07.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-ZZnMJ-322/I/2/20 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego;09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dostawy sprzętu komputerowego i projekcyjnego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

30213100-6 - komputery przenośne,

30232100-5 - drukarki i plotery,

30100000-0 - maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,

30236000-2 - różny sprzęt komputerowy,

38652100-1 - projektory,

38653400-1 - ekrany projekcyjne,

39162000-5 - pomoce naukowe,

39162110-9 - sprzęt dydaktyczny,

48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr CDN-ZZnMJ-322/I/2/20 – dostawa sprzętu komputerowego i projekcyjnego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do Publicznego Technikum WZDZ w Opolu w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 - Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r., godz. 9.00.

 (pobierz plik)


**********

05.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-ZZnMJ-322/II/2/21 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 – „Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego;09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Publicznego Technikum WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole warsztatów przygotowujących 8 nauczycieli do realizacji programów efektywnej nauki  oraz zakupu i dostawy do Publicznego Technikum WZDZ w Opolu dedykowanych do realizacji w/w. programów pomocy i materiałów dydaktycznych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

a. 39162000-5 - pomoce naukowe,

b. 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny,

c. 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe,

d. 80420000-4 - usługi e-learningowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr CDN-ZZnMJ-322/II/2/21 – organizacja i przeprowadzenie na terenie Publicznego Technikum WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole warsztatów przygotowujących 8 nauczycieli do realizacji programów efektywnej nauki oraz zakup i dostawy do Publicznego Technikum WZDZ w Opolu dedykowanych do realizacji w/w. programów pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach Projektu nr RPOP.09.02.02-16-0002/20 - Zdobywam Zawód na Miarę Jutra - poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu” w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r., godz. 9.00

(pobierz plik)Galeria


Zdjęcie 1

Pliki do pobrania


Polecane