PROGRAM INWESTYCYJNY „INWESTYCJE W OŚWIACIE Zamieszczono: 01.12.2023


**********

05.07.2024 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie powiększenia otworów drzwiowych dla montażu nowych drzwi wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

 1. CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 2. CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ-PDO/1/2024 – powiększenie 54 otworów drzwiowych dla montażu nowych drzwi w budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia” – w terminie do dnia 22 lipca 2024 r., godz. 10.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Ewa Medolińska - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 22 lipca 2024 r., godz. 10.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w następnym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty.

(pobierz plik)


**********

21.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 9 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: 44221220-3 drzwi przeciwpożarowe

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ-PDO/10/2023 –„ zakup i dostawa 9 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu” – w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r., godz. 10.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska – Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 29 grudnia 2023 r., godz. 10.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty.

(pobierz plik)


29.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” zakupu i dostawy 9 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: 44221220-3 drzwi przeciwpożarowe

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez Opoland II Bidziński Andrzej, ul. Grottgera 14, 45-757 Opole z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ----.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska - Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)


**********

21.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 11 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: 44221220-3 drzwi przeciwpożarowe

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ-PDO/9/2023 –„ zakup i dostawa 11 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu” – w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r., godz. 9.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska – Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 29 grudnia 2023 r., godz. 9.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty.

(pobierz plik)


29.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” zakupu i dostawy 11 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: 44221220-3 drzwi przeciwpożarowe

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez Opoland II Bidziński Andrzej, ul. Grottgera 14, 45-757 Opole z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ----.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska - Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)


**********

21.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy materiałów niezbędnych do wykonania robót elektrycznych - wymiana oświetlenia na energooszczędne LED - w budynku szkolnym D na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

 1. CPV45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 2. CPV 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
 3. CPV 31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ- PDO/8/2023 – zakup i dostawa materiałów niezbędnych do wykonania robót elektrycznych- wymiana oświetlenia na energooszczędne LED- w budynku szkolnym D w Publicznej Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Opolu” – w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r., godz. 9.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska – Prezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 29 grudnia 2023 r., godz. 9.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w następnym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty.

(pobierz plik)

22.12.2023 r.

niniejszym publikujemy odpowiedzi na zapytania skierowane przez jednego z Oferentów dotyczącego zaproszenia o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy materiałów niezbędnych do wykonania robót elektrycznych - wymiana oświetlenia na energooszczędne LED - w budynku szkolnym D na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

(pobierz plik)


29.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy materiałów niezbędnych do wykonania robót elektrycznych - wymiana oświetlenia na energooszczędne LED - w budynku szkolnym D na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

 1. 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
 2. 45316000-5 -Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
 3. 31524000-5- Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne.


Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez Centrum Elektryczne el12 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 5, 45-117Opole z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ----.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska - Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)


**********

20.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 30 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

1. CPV 44221220-3 – Drzwi przeciwpożarowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ- PDO/7/2023 – zakup i dostawa 30 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Opolu” – w terminie do dnia 28 grudnia 2023 r., godz. 9.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska – Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 28 grudnia 2023 r., godz. 10.00. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty. 

(pobierz plik)


28.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 30 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45- 301 Opole.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: CPV 44221220-3 drzwi przeciwpożarowe

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez Opoland II Bidziński Andrzej, ul. Grottgera 14, 45-757 Opole z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ----.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska - Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)


**********

20.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy farb niezbędnych do wykonania prac malarskich na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV - 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ- PDO/6/2023 – zakup i dostawa farb niezbędnych do wykonania prac malarskich (na łącznej powierzchni 13000 m2) w budynkach: A, D i Internacie w Publicznej Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Opolu” – w terminie do dnia 28 grudnia 2023 r., godz. 9.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska – Prezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój17, 45-301 Opole w dniu 28 grudnia 2023 r., godz. 9.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w następnym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty.

(pobierz plik)


28.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy farb niezbędnych do wykonania prac malarskich na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV - 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy.

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez złożonej przez Grauchem Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego, 32-600 Oswięcim, z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ----.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska - Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)


**********

19.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 4 sztuk drzwi w pomieszczeniach szkolnych w budynku A oraz robót budowlanych polegających na wymianie drzwi, łącznie z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach na drugim piętrze budynku A: klasa 39, klasa 40, klasa 41 i klasa 42 Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45- 301 Opole.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

 1. CPV 44221200-7 - Drzwi
 2. CPV 44221211-7 - Framugi drzwi
 3. CPV 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
 4. CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 5. CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.


Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ-PDO/5/2023 – zakup i wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych w budynku A w Publicznej Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Opolu” – w terminie do dnia 27 grudnia 2023 r., godz. 10.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska – Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 27 grudnia 2023 r., godz. 10.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w następnym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty.

(pobierz plik)


27.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 4 sztuk drzwi w pomieszczeniach szkolnych w budynku A oraz robót budowlanych polegających na wymianie drzwi, łącznie z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach na drugim piętrze budynku A: klasa 39, klasa 40, klasa 41 i klasa 42 Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45- 301 Opole.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

 • 44221200-7 - Drzwi
 • 44221211-7 - Framugi drzwi
 • 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
 • 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 • 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.


Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez złożonej przez Opoland II Bidziński Andrzej z siedzibą przy ul. Grottgera 14, 45-757 Opole, z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ----.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska - Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)


**********

08.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 30 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

1. CPV 44221220-3 – Drzwi przeciwpożarowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ- PDO/4/2023 – zakup i dostawa 30 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Opolu” – w terminie do dnia 18 grudnia 2023 r., godz. 9.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Ewa Medolińska - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 18 grudnia 2023 r., godz. 9.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu. 

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty. 

(pobierz plik)


19.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 30 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45- 301 Opole.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: CPV 44221220-3 drzwi przeciwpożarowe

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez Opoland II Bidziński Andrzej, ul. Grottgera 14, 45-757 Opole z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ----.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska -Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)


20.12.2023 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i pisma o wyborze oferty (plik załącznika) o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 30 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

1. CPV 44221220-3 – Drzwi przeciwpożarowe.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pan Leszek A. Zając – Dyrektor Szkół WZDZ w Opolu - e-mail: dyrektorszkoly@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)

**********

07.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 34 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

1. CPV 44221220-3 – Drzwi przeciwpożarowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ- PDO/2/2023 – zakup i dostawa 34 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Opolu” – w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r., godz. 9.30.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Ewa Medolińska - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 22 grudnia 2023 r., godz. 10.00. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty.

(pobierz plik)


22.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 34 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45- 301 Opole.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: CPV 44221220-3 drzwi przeciwpożarowe

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez Opoland II Bidziński Andrzej, ul. Grottgera 14, 45-757 Opole z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ---.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska - Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)

**********

07.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 20 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

1. CPV 44221220-3 – Drzwi przeciwpożarowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ- PDO/2/2023 – zakup i dostawa 20 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Opolu” – w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r., godz. 9.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Ewa Medolińska - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 22 grudnia 2023 r., godz. 9.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty.

(pobierz plik)21.12.2023 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr PZ-PDO/2/2023 (plik załącznika) o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie zakupu i dostawy 20 sztuk drzwi przeciwpożarowych do budynku internatu na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: 44221220-3 – Drzwi przeciwpożarowe.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pan Leszek A. Zając – Dyrektor Szkół WZDZ w Opolu - e-mail: dyrektorszkoly@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą.

(pobierz plik)

**********

01.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie powiększenia otworów drzwiowych dla montażu nowych drzwi wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 9 pkt 2 umowy o dofinansowanie MEiN/2023/DPI/3242 z dnia 14 listopada 2023 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

1. CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

2. CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub za pomocą publicznego operatora z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr PZ- PDO/1/2023 – poszerzenie 20 otworów drzwiowych dla montażu nowych drzwi w budynku internatu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia” – w terminie do dnia 18 grudnia 2023 r., godz. 10.00.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Ewa Medolińska - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H, pokój 17, 45-301 Opole w dniu 18 grudnia 2023 r., godz. 10.30. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w następnym dniu.

Proszę o zainteresowanie się sprawą i przygotowanie oferty. 

(pobierz plik)

19.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach oferty IWO/2023/502 „Dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu WZDZ w Opolu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki” realizowanej w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” w sprawie powiększenia otworów drzwiowych dla montażu nowych drzwi wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

1. CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

2. CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Zamawiający - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezes Zarządu - Małgorzatę Dec i Wiceprezes Zarządu - Ewę Medolińską informuje o wyborze oferty złożonej przez Julispec.pl Dariusz Lipka, ul. Budowlanych 44, 45-123 Opole, z uwagi na to, że otrzymała 100 pkt.

Inni Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę otrzymali:

1. ----.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Ewa Medolińska -Wiceprezes Zarządu WZDZ w Opolu - e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się sprawą, przygotowanie oferty i udział w postępowaniu.

(pobierz plik)

Galeria


Zdjęcie 1

Pliki do pobrania


Polecane